Formannskapet har i møte 14.06.22, sak 89/22, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Søreggen 1, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Rett Hjem Arkitekter AS, på vegne av Rett Hjem Bolig AS.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger med tilhørende infrastruktur og uteområder innenfor planområdet, inkludert en offentlig områdelekeplass. I tillegg skal det etableres offentlig tjenesteyting, dersom kommunen finner behov for dette. Det legges opp til en høy utnyttelse av området, med blokkbebyggelse i 3 til 5 etasjer og parkering i kjeller. Antall boenheter vil være fra minimum 118 til anslagvis maksimalt 150.

Planforslaget for Søreggen 1 kan sees her. 

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 02.09.22.

Merkes med "Detaljregulering Søreggen 1, saksnr. 21/2621"