I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, varsles det om igangsetting av planarbeid for Søreggen 1, gnr/bnr 92/61, Melhus kommune. Forslagstiller er Rett Hjem Bolig AS og plankonsulent er Rett Hjem Arkitekter AS.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger med tilhørende infrastruktur og uteområder innenfor planområdet, inkludert en offentlig områdelekeplass. I tillegg skal det etableres offentlig tjenesteyting, dersom kommunen finner behov for dette. Det legges opp til en høy utnyttelse av området, med blokkbebyggelse i 3 til 5 etasjer og parkering i kjeller.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter og planavgrensning kan ses her

Komme med innspill

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan sendes til plankonsulent: Rett Hjem Arkitekter AS, Brøsetvegen 164 E eller thomas@rett-hjem.no. Plankonsulent kan også kontaktes på tlf.nr. 93282490.