Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019, sak 44/19, reguleringsplan "Detaljregulering snuplass for buss Losavegen/Lebergsvegen", planid 2018011, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å bygge snuplass for buss, for å bedre trafikksikkerheten i forbindelse med henting av skolebarn.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage må sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemet: https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 02.08.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.