Med bakgrunn i orginalt utsendt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram utsendt 25.10.18 varsles det nå en endring i størrelse og utforming på planområdet for Skjerdingstad steinbrudd. Nytt areal måler 234 daa. Hensikten bak endringen av planavgrensningen er for å tilpasse adkomstveg.

Tiltakshaver er Forset grus AS, mens plankonsulent er Pro Invenia AS.

Nytt varsel om endring av planavgrensningen finnes her.

Innspill

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller som e-post til anders.solheim@proinvenia.no

Frist for innspill: 07.03.2019