Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 25.04.2023, sak 25/23. 

Hensikten med planarbeidet har vært å utarbeide en detaljert reguleringsplan for skianlegg/skytebane i Sjetnmyra, Melhus kommune. Tiltakshaver ønsket å utvide eksisterende idrettsanlegg til hele området avsatt framtidig idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel, samt å utvide området i nord.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 13/4897

Frist for klage: 26.05.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.