I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Midttømme Entreprenør AS varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 164/25 på Gåsbakken i Melhus kommune. Plankonsulent er Ikon Arkitekt & Ingeniør AS.
Planområdet ligger på Gåsbakken, i krysset mellom Hølondvegen og Nævsvegen. Området er i dag en oppstillingsplass uten bebyggelse.

Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 10- 12 boenheter på ca. 70- 75 m2, over to etasjer med parkeringskjeller. Boenhetene er tenkt fordelt på to bygningsvolum. Det skal etableres åpne carporter på kjellernivå med innkjøring. Det er tenkt felles trappehus med heis. Planområdet vil reguleres til konsentrert boligbebyggelse, med tilhørende arealer for infrastruktur og lek/uteopphold. Andre aktuelle reguleringsformål er kjøreveg, parkering, lekeareal, ev. trafo og renovasjonsareal.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøtet med kommunen kan ses her.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes til:

Ikon Arkitekt & Ingeniør AS
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N

E- post: halvard@ikon.as

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Halvard V. Straume i Ikon Arkitekt & Ingeniør AS.