Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 12.02.2023, sak 12/23

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av høydebasseng, slik at en øker forsyningssikkerheten og brannsikkerheten i Løvsetområdet. Høydebassenget vil også kunne avlaste Løvset høydebasseng dersom bassenget skulle tømmes ved en eventuell driftsstans i Høyeggen pumpestasjon, eller dersom det skulle oppstå ledningsbrudd i Løvsetvegen.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 21/2908

Frist for klage: 10.03.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.