Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019, sak 42/19, reguleringsplan "Detaljregulering Rønningen panorama", planid 2016023, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å legge til rette for terrasert leilighetsbygg med minimum 20 boenheter og tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 26.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen innen 3 år etter denne kunngjøring.