I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering av Øysand vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8" på Øysand i Melhus kommune. Plankonsulent  IKON Arkitekt og Ingeniør AS utarbeider planen på vegne av tiltakshaver Namsen Auto Invest AS. 

Formålet med planen

Planarbeidet har til hensikt å omregulere areal avsatt til parkering i gjeldend plan til kombinasjonsformålet forretning/verksted/lager/kontor.

Varslingsbrev for oppstart med tilhørende vedlegg, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen kan ses her. 

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til:

IKON Arkitekt og Ingeniør AS 
Hauggata 12-14
6509 KRISTIANSUND N

eller som e- post til halvard@ikon.as innen 01.10.19

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Halvard V. Straume i IKON Arkitekt og Ingeniør AS på telefon 476 61 487 eller e-post: halvard@ikon.as