Formannskapet har i møte 13.10.20, sak 129/20, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering Øysand vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Ikon Arkitekter og Ingeniør AS på vegne av Namsen Auto AS.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planforslaget
Hensikten med planarbeidet er i hovedsak og legge til rette for salgs- og verkstedvirksomhet for Namsen Auto AS, samt noe øvrig kontorvirksomhet. Det skal i første rekke legges til rette for en bebyggelse på opp imot en 6300 m2 over to etasjer. Det er satt en maks høydebegrensning på bygg med møne/gesimshøyde på 12 meter. Dette er i tråd med øvrig næring og industri bebyggelse på Øysand. Det er videre satt krav til materialbruk og øvrig arkitektonisk behandling for ny bygningsmasse. Det skal opparbeides en vegetasjonsskjerm mot bebyggelse og campingen i nord.

Planforslaget for Detaljregulering Øysand vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8, kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes innen 11.12.20 per e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller per post til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus. 

Merkes med "Detaljregulering Øysand vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8, saksnr. 19/2898"