Formannskapet har i møte 22.10.2019, sak 124/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140 og 1/7", planid 2016028, med planbeskrivelse, konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS på vegne av tiltakshaver Melhusbygg AS. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikt med planen
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for næring/tjenesteyting og lager med tilhørende infrastruktur på eiendommene gnr/bnr 1/140 og deler av gnr/bnr 1/7 på Øysand i Melhus kommune.

Planforslaget for næringsområdet Øysand kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 13.12.19. Merknaden merkes "Detaljregulering næringsområde Øysand, saksnr 16/6419"