I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av "Detaljregulering Meraftasåsen steinbrudd og deponi" i Melhus kommune, samt reguleringsforslagets planprogram. Planen berører deler av eiendommene gnr/bnr 63/1 og 63/3, ligger med avkjøring fra Bennavegen på vestsida av Gaula ved Kvål. Plankonsulent Pro Invenia AS utarbeider planen på vegne av tiltakshaver Koren Sprengningservice AS.

Formålet med planen
Formålet med reguleringsplanen er å utvide Meraftasåsen steinbrudd, som er et eksisterende steinbrudd. Det er også ønskelig å sette av deler av område til deponi for rene masser i tilknytning til steinbruddet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, LNFR og idrettsanlegg.

Forslag til planprogram, planavgrensning og varslingsbrev samt referat fra oppstartsmøte kan ses her.

Merknader og synspunkter til planarbeidet sendes til:
Pro Invenia AS
Vestre Rosten 78
7075 Tiller

eller som e-post til reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no innen 15.02.19. 

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med Reidun Bjerke Sveen i Pro Invenia AS på telefon 932 04 221.