Melhus kommune vedtok i møte 14.12.2021, sak 80/21, Detaljregulering Melhusvegen 405, planid 2021001, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av nytt dyresykehus, med tilhørende uterom og parkerings på den tidligere jernbanestasjonstomta i Melhus sentrum.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet: https://kommune24-7.no/1653/702514

Klagen merkes med saksnr 20/9246

Frist for klage: 14.01.2022

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunens senest 3 år etter denne kunngjøring.