I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med  reguleringsplan på ovennevnte område. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring  av ny boligblokk med tilhørende parkeringskjeller på eiendommen gnr. 98 bnr. 27.

Planområdet er på ca. 3,4 daa. og planavgrensningen er vist på kartutsnittet. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av planavgrensningen. Adkomst til tomta  blir fra Løvsetvegen.

Planforslaget er utarbeidet av ON Arkitekter og Ingeniører AS på vegne av Frøy Fritid.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter kan ses her.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til:
Epost: post@on-as.no