Viser til tidligere kunngjøring og varselbrev om igangsetting av detaljreguleringsplan for Kregnesbakken, kv. 2016, datert 28.08.2019.

Bakgrunnen for utvidet planområde er at geotekniske vurderinger som utføres i forbindelse med planarbeidet viser behov for tiltak utenfor varslet planområde. For å opprettholde områdestabiliteten ved utbedring av vegen er det behov for terrengavlastning/nedplanering innenfor et mindre område på toppen av Kregnesbakken.

Varslingsbrev med endret planavgrensning ses her.

Merknader eller innspill til planarbeidet sendes til:
Melhus kommune v/Stian Aspaas Haugen
E-post: Stian.aspaas.haugen@melhus.kommune.no, eller på tlf. 72858184

innen 18.11.2019.