Bakgrunn
Plankontoret har på vegne av Trebetong AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Korsvegbotnan boliger og brannstasjon på Korsvegen. Hensikten med planforslaget er å omregulere tidligere barnehagetomt på Korsvegen til bolig med tilhørende parkering og lekeareal. Det legges opp til bygging av to leilighetsbygg med minimum 16 boenheter. Eksisterende brannstasjon innenfor planområdet videreføres.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen i møte 17.12.19, sak 122/19. Vedtaket ble påklaget, og i klagebehandlingen ble reguleringsplanen opphevet og vedtatt lagt ut på ny høring og offentlig ettersyn med endringer.

Endringer
Endringer er i planbeskrivelsen og planbestemmelsene markert med rød skrift. I plankartet er det tatt inn eget areal til renovasjon, samt at det er utarbeidet situasjonsplan som viser hvordan området kan utbygges innenfor reguleringsplanens rammer.

Forslag til reguleringsplan finner du her:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Situasjonsplan

Kommunestyret sitt vedtak fra 23.06.20, sak 39/20

Sende inn merknad:
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordniær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 30.03.21.
Merkes med "Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, saksnr. 17/1803"