Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om utvidet planavgrensning for detaljregulering av Gylle, Gnr.94 Bnr 3 m.fl.

Plansmia AS er plankonsulent og utarbeider planforslaget på vegne av Karivollen AS.

Det er behov for å endre noe på planavgrensningen i Karivollveien i forhold til tidligere annonsert avgrensning. Det innebærer at planområdet er litt utvidet, dvs. mellom 10 cm i nordøst og 60 cm i nordvest langs Karivollvegen og følger nå eksisterende veikant langs eiendommene gnr/bnr. 94/68, 94/122 og 94/61. Dette gjøres pga forslag til bedret trafikksikker kryssløsning i Karivollvegen/ Melhusvegen.

Nytt varsel om endring av planavgrensningen av planområdet sendes tilgrensende/berørte naboer fordi det er behov for å få med hele arealet som i dag benyttes til eksisterende vegformål.

Sende merknad
Innspill til endret planavgrensning sendes: 
Plansmia AS v/May Eli Vatn Kristiansen, Mellomila 56, 7018 Trondheim, 
eller på e-post til mayeli@plansmia.no