Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.09.18, sak 49/18 Detaljregulering gang- og sykkelveg Hermanstad, planid 2017005, med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg langs del av Fv6590 Bennavegen, i henhold til Melhus kommunes trafikksikkerhetsplan.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 26.10.18.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.