Melhus kommunestyre vedtok i møte 15.12.2020, sak 90/20, Detaljregulering Furuhaugen planid 2018002, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging av 55-64 boenheter med tilhørende anlegg som fellesareal og lekeområder i Furuhaugen på Løvset.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514

Klagen merkes med saksnr 17/5297

Frist for klage: 12.01.2021

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.