Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 12.02.2023, sak 10/23.

Hensikten med planen er å regulere ett sammenhengende fortau fra kryss Fylkesvegen 708 Hølondvegen, opp langs Eidsåsen, videre langs Furuvegen, før fortau kobler seg på fortau som er regulert i Detaljreguleringsplan for Bøveråsen boligfelt (planID: 2012009). Det skal også legges til rette for utvidelse av eksisterende veg.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 20/6200

Frist for klage: 10.03.23

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.