Ihht. plan- og bygningsloven §12-3, §12-8 og §17-4 kunngjøres det varsel om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale av Detaljregulering for Svorksjøen camping i Melhus kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt renseanlegg til Svorksjøen camping og eksisterende hytter nord for campingen. Det skal i tillegg ses på plasseringen av campingvogner innenfor campingplassen med tanke på brannvern, og skillet mellom campingen og offentlig bruk av området. 

Plankonsulent er Sweco Norge AS på vegne av avdeling for Bygg og Eiendom i Melhus kommune. 

For mer informasjon om planarbeidet og planavgrensning vises det til

Komme med innspill
Innspill til planarbeidet sendes til Sweco Norge AS via post eller epost innen 26.05.21:

Post: Sweco Norge AS v/Runar Kvalvik, Dronngingensgate 52, 8514 Narvik
E-post: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no