Formannskapet har i møte 30.04.19, sak 42/19, vedtatt å legge detaljregulering for Håen hytteområde med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 12-10.

Planen er utarbeidet av Allskog på vegne av Lundemo bruk AS. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. i tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å lage en felles plan for dagens hytteområde langs Håen, ved og oppnå en bedre utnytting av området som hyttefelt, ved å regulere inn nye hyttetomter, legge til rette for en utbygging av adkomstveger for eksisterende og nye hytter og vurdere etablering av vann- og avløpsanlegg for eksisterende og ny bebyggelse.

Planforslaget kan ses her.

Sende inn merknad

Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 21.06.2019. Merknaden merkes "Detaljregulering Samsjølia/Håen hyttefelt, saksnr 13/5616".