Melhus kommunestyre vedtok i møte 20.04.21, sak 17/21, Detaljregulering for S5 i Melhus sentrum, planid 2020002, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å legge til rette for kombinert næring- og boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse på 4-5 etasjer i Melhus sentrum.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunstyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514

Klagen merkes med saksnr 20/645

Frist for klage: 14.05.21

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.