Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 18.06.2024, sak 68/24.

Planforslaget er utarbeidet av YME arkitekter AS på vegne av TOBB. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sentrumsnær ny boligbydel på Gimsøya, der det er lett å leve miljøvennlig. Det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser, store sammenhengende grønne områder for rekreasjon og aktivitet, og store bilfrie arealer der det er lett å leke og leve et sosialt liv. Det legges til rette for et område som utnytter terrengforming til å skape varierte uteområder, og som også løser lokal overvannshåndtering og flomutfordringer.

Planen med tilhørende dokumenter kan sees her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. 
Eventuell klage sendes:
Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, eller
postmottak@melhus.kommune.no

Frist for klage er 19.07.24

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.