I juni 2023 varslet Trøndelag fylkeskommune om oppstart av arbeid med detaljregulering for gang- og sykkelveg Bennavegen, langs strekning Langdalen – Hårråbakken. I oppstartvarselet var det vist en avgrensing av planområdet for arbeidet med reguleringsplanen.

I etterkant har det blitt behov for å endre utformingen på vegløsningen, etter nye avstandskrav knyttet til MeTro-vannledningen (vannledningen til hovedvannkilden for Melhus kommune og reservevannkilde for Trondheim kommune). På grunn av dette må deler av vegløsningen, inkl. gang- og sykkelvegen, legges lenger øst enn opprinnelig vurdert. Det er derfor behov for å utvide plangrensen i den forbindelse, som medfører en ny varsling. Utvidelsen berører eiendommer gbnr. 59/2, 61/3, 62/2, 62/7, 64/3, 66/2, 66/11, 73/1, 73/6 og 73/57.

Begrenset varsling

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det med dette utvidelse av planområdet for detaljregulering av gang- og sykkelveg i Bennavegen, strekning Langdalen – Hårråbakken i Melhus kommune. Varselet sendes direkte til grunneiere som berøres av endringen og til relevante offentlige instanser. Varsel legges også ut på nettsidene til Melhus kommune og Trøndelag fylkeskommune. 

I varslingskartet under er de aktuelle områdene for utvidelse markert med rødt. Utvidelsen av plangrense viser maksimalt arealbehov, inkludert midlertidig anleggsbelte. Geotekniske vurderinger vil være blant de avgjørende faktorene for endelig arealbehov.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videreføring av dagens gang- og sykkelveg fra Kvål til Langdalen, slik at traséen er sammenhengende helt fram til Hårråbakken.

Varselet med vedlegg kan ses her. 

Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune. Forslagsstiller er Henning Larsen Architects AS og Rambøll AS. Varsel om endret plangrense kan også sees på hjemmesidene til Trøndelag fylkeskommune. 

Innspill

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:                                                          

Anna Marie Bjærang, Henning Larsen Architects AS.
E-post: anna.marie.bjaerang@henninglarsen.com, tlf. 95764324

eller per brev:
Rambøll Norge AS, Kobbes gate 2, PB 9420 Torgarden, 7493 Trondheim

Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Detaljregulering Bennavegen G/S-veg”. 

Frist for innspill er senest 26. januar 2024.