Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varseles det oppstart og forslag til  endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016.

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Melhus kommune 19.06.18. Tidligfaseprosjektering av E6 Kvål - Melhus sentrum viser at det er behov for mindre endringer av eksisterende reguleringsplan for å gjennomføre og bygge prosjektet. Det vil derfor være nødvendig med en reguleringsendring, som i all hovedsak innebærer å justere avgrensninger mellom arealformål og anlegg- og riggområder. Dette er nødvendige endringer for å sikre nok arealer til å bygge optimalisert vegløsning med tilhørende anlegg. Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og vil ikke endre hovedrammene i planen.

Beskrivelse av endringer, og forslag til endret plankart og planbestemmelser fremgår av følgende dokumenter:

Saken er pr. 08.07.19 oppdatert med notat som vurderer konsekvenser for Gaula ved justert E6 forbi Søberg.

Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim

eller via e-post til arkivtrd@nyeveier.no

innen 09.08.2019.

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Petter K. Angelsen i Nye Veier, tlf. 980 21 256 eller e-post petter.angelsen@nyeveier.no

eller

Liv Åshild Lykkja, Melhus kommune, tlf. 7285 8173 eller e-post liv.lykkja@melhus.kommune.no