Melhus kommunestyre vedtok i møte 23.06.20, sak 38/20, plankart R04 med bestemmelser for endring av reguleringsplan "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016.

Plankart R04 gjelder for strekningen Øya til Skjerdingstad, og legger til rette for firefelts motorveg samt gang- og sykkelveg langs dagens E6.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes til
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no 
eller ved å benytte skjema her: https://kommune24-7.no/1653/702514 

Frist for klage 24.07.2020

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet kommunen senest tre år etter denne kunngjøring.