Formannskapet har i møte 01.10.19, vedtatt å legge forslag til endring av "Detaljregulering E6 Kvål - Melhus sentrum" planid 2017016 ut på høring og offentlig ettersyn. Endringsforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart med tilhørende vedlegg.

Forslag til endring er utarbeidet av COWI AS på vegne av tiltakshaver Nye Veier AS. Planområdet følger avgrensning til gjeldende reguleringsplan med mindre justeringer.

Hensikten med endringsforslaget
Gjeldende reguleringsplan for E6 Kvål - Melhus sentrum ble vedtatt i Melhus kommunestyre 19.06.18. Tidligfaseprosjektering av prosjektet viser at det er behov for endringer av eksisterende reguleringsplan for å gjennomføre og bygge prosjektet. Hensikten med endringsforslaget er å legge til rette for optimalisert vegløsning med tilhørende anlegg. De største endringene er knyttet til områder omkring Loddbekken bru, justering forbi Søberg, Skjerdingstad bru og området sør for Kvål.

Planforslaget kan ses her eller på hjemmesiden til Nye Veier.
Her ligger forslag til endring sammen med gjeldende reguleringsplan. Dokumenter på høring og offentlig ettersyn er markert med "endringsforslag" i beskrivelsesfeltet.

Sende inn merknad
Innspill eller merkander sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 15.11.19. Merknaden merkes med "Detaljregulering E6 Kvål - Melhus sentrum, saksnr 19/2493"

Folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli holdt åpen kontordag 29.oktober kl. 08.00 – 16.00 i Løvsetvegen 4 (prosjektkontoret). Kontakt Siri Nilsen for å bestille time, tlf. 930 30 222 eller siri.nilsen@peab.no Det vil bli holdt åpent folkemøte 30.oktober kl. 18.00 i kinosalen på Melhus Rådhus.