Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 18.06.2024, sak 69/24.

Planforslaget er fremmet som en detaljregulering, utarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver Nye Veier AS. Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av ny E6 på strekningen Gyllan – Kvål. Den nye veien skal bedre både fremkommelighet og sikkerhet for alle kjøretøy.

Planen med tilhørende dokument kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. 
Eventuell klage sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no 

Frist for klage er 19.07.24

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.