Formannskapet vedtok i møte 01.06.21, sak PS 68/21, å fastsette planprogram for Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål, planid 2020013.

Fastsatt planprogram finner du her.

Saksframlegg med vedtak finner du her

Med bakgrunn i vedtaket 01.06.21, behandlet formannskapet den 29.06.21, sak PS 93/21, en klargjøring av punkt a. i vedtaket fra 01.06.21. Punkt a. omhandlet utredning av et østlig alternativ på strekningen Losen - Kvål, tilsvarende trase som alternativ 2b fra forrige planprosess. 

Saksframlegg med vedtak fra 29.06.21 finner du her. 

Bakgrunn
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av 4-felts motorveg med fartsgrense 110 km/t på strekningen Gyllan - Kvål. Parsellen har en lengde på ca. 17,5 km og er en del av utbyggingen av Ulsberg - Melhus. Nye Veier AS er tiltakshaver, mens Norconsult AS er rådgivende ingeniør og planfaglig konsulent. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, samt hvilke alternativer som vli bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet kan ikke påklages.

Du kan lese mer om prosjektet og de ulike alternativene på hjemmesiden til Nye Veier AS.