Formannskapet har i møte 06.02.24, sak 10/2024, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan for E6 Gyllan – Kvål, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Nye Veier AS.

Hensikten med planen:
Planforslaget er revidert for å imøtekomme innsigelser. Det er foretatt flere mindre justeringer, men som til sammen gjør at planen må legges ut på nytt til offentlig høring og ettersyn.  Det er ikke gjort endringer på veglinje.

Planforslaget for E6 Gyllan- Kvål kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknad sendes til;
Epost: postmottak@melhus.kommune.no
Post: Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus
Merkes med “Detaljreguleringsplan E6 Gyllan- Kvål”