Formannskapet har i møte 25.06.19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering Drammensvegen 64". planid 2016026, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Phuong Vigdis Nguyen, Arkitekt MNAL på vegne av tiltakshaver Nordic Estate AS. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmesler som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikt med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse ved bygging av minimum 16 og maksimalt 22 boenheter i form av eneboliger i kjede/rekkehus med tilhørende uteoppholdsareal og trafikkanlegg i Drammensvegen 64.

Planforslaget kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merkander sendes til Melhus kommune, Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 06.09.19. Merknaden merkes "Detaljregulering Drammensvegen 64, saksnr. 16/4972"