Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 12.02.2023, sak 9/23.

Hensikten med planforslaget er å utvide eksisterende industriområde på Lundamo i Melhus kommune. Detaljreguleringen skal tilrettelegge for nye arealer for industrivirksomhet, og rydde opp i uoverensstemmelser mellom gjeldende planer for området, og bruken av området. Planavgrensningen omfatter eiendommene gbnr.208/2, 208/183 og 208/184. Det reguleres inn et område langs Lundesokna til friluftsformål (LF) for å ivareta Lundesokna og kantskogen langs elva.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes til:
Post: Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus 
E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Eller ved å benytte dette skjemaet

Klagen merkes med saksnummer 19/2442

Frist for klage: 10.03.2023

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.