I henhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av "Detaljregulering Brekktrøa" i Melhus kommune. Planforslaget omfatter gnr. 36, bnr. 8 m.fl. Plankonsulent er Norgeshus AS.

Formålet med planen.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse i området avsatt til boligformål i kommuneplanen, samt ivaretakelse av nødvendig infrastruktur med tanke på fremtidig utnyttelse lenger inn i feltet. Planlagt utbygging vil primært bestå av konsentrert småhusbebyggelse/små leilighetsbygg. Totalt antall enheter i skissene under anslås til ca. 40 (regulant tar forbehold om antall enheter).

Planavgrensning og oppstartsmøtereferat kan ses her. 

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «18-0454 Detaljregulering Brekktrøa» og rettes til:

NORGESHUS AS v/Vidar Julian Grovassbakk

Pb. 161

7223 MELHUS

eller som e- post til vidar@norgeshus.no innen 23.08.19