I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune planoppstart for Detaljregulering Brekkåsen snuplass i Melhus kommune. 

Planarbeidet utføres av Trøndelag Fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for snuplass og kollektivholdeplass for buss på Brekkåsen. Snuplassen skal være diemnsjonert for tre samtidige 15 meters busser, og skal inkludere hvilebod, plattform for av- og påstigningsmuligheter for passasjerer samt sykkelparkering. Areal for innfartsparkering bil skal vurderes som en del av planarbeidet. Deler av Klemmets veg, og kryss Hollumsvegen/Klemmets veg inngår som en del av planarbeidet.

Varslingsbrev med planavgrensning og referat fra oppstartsmøtet finnes her.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller e-post til postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 04.12.2020.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved Siri Solem, tlf. 7417 4188 eller ved e-post til sirsol@trondelagfylke.no