I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt detaljregulering av område BLE 1 i kommuneplanens arealdel 2013-2025.  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ca. 100 boenheter innenfor område avsatt til bolig. Tiltakshaver er Skifer Eiendom, og forslagsstiller er Selberg Arkitekter.

Dokumenter vedlagt varslet:

Varslingsbrev

Vedlegg 1: Planavgrensning

Vedlegg 2: Skisse situasjonsplan

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til:

Selberg arkitekter As
Postboks 6094 Sluppen
7434 Trondheim

Eller via e-post til runar@selberg.no innen 11.08.2017.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Runar Walberg,tlf 92 47 28 13.