Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det om at arbeidet med detaljregulering av felt BFK2 i områdeplan for Ler sentrum gjenopptas. Planen tar utgangspunkt i avklart arealbruk i områdeplan for Ler sentrum og skal angi mer detaljerte rammer for utbygging av bebyggelse innenfor formålene bolig/forretning/kontor. Norconsult utarbeider planen på oppdrag fra Gråbakken eiendom AS.

Feltet inngikk i detaljregulering for Gråbakken hageby, som ble vedtatt i september 2021. Feltet ble imidlertid tatt ut av planen før sluttbehandling med krav om ytterligere detaljering, og fordi den utbygde situasjonen for kollektivknutepunktet på Ler stasjon ikke samsvarer med områdeplan for Ler. Det ble stilt krav om at det måtte utarbeides en egen reguleringsplan for BFK2, inkludert den kommunale delen av Lersvegen som området har adkomst fra.

Det vises til dokumenter under for mer informasjon om planarbeidet:

Komme med innspill
Innspill og merknader til planarbeidet sendes til:

Norconsult AS
Ola Setroms veg 17
7340 Oppdal

eller via e-post til oppdal@norconsult.com

Frist: 15.01.22