Formannskapet har i møte 05.11.2019, sak 131/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra" planid 2013009 med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av Norgeshus AS på vegne av tiltakshaver Melhus Ski og grunneier av gnr/bnr 47/1 Knut Olsen. Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikt med planen
Hensikten med planforslaget er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for eksisterende skianlegg og skytebane på Sjetnmyra. Dagens plassering av skianlegg videreføres, samt at det legges til rette for en mulig fremtidig flytting av stadionområdet ved avkjøring fra Kregnesvegen. Planforslaget legger i tillegg til rette for en mer organisert drift av dagens skytebane.

Planforslaget for skianlegg og skytebane Sjetnmyra kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes til Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 20.12.2019. Merknaden merkes "Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra, saksnr. 13/4897".