Melhus kommunestyre vedtok i møte 05.03.2019, sak 12/19 reguleringsplan "Detaljregulering av Nævsvegen gang- og sykkelveg", planid 2016029, med tilhørende bestemmelser og plankart.

Hensikten med planen er å etablere en gang- og sykkelveg på ca. 600 meter i Nævsvegen fram til skianlegget. Denne skal gi økt trafikksikkerhet for myke trafikanter og gi bedre muligheter for miljøvennlig transport.

Planen med tilhørende dokumenter kan ses her

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages. Eventuell klage sendes skriftlig til Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller ved e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller ved å benytte dette skjemaet: https://kommune24-7.no/1653/702514 innen 01.06.2019.

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 12-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.