I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS, på vegne av Berg Eiendom AS, har satt i gang arbeid med utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for tomta «Melhusporten» i Melhus kommune. Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knytet til prosjektet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette til omforming av området med boliger og næringsareal, herunder butikker og energistasjon. Planområdet er i dag ubebygd. Området er i flere omganger omregulert til utbyggingsformål.

Gjeldende arealplan er Områdeplan for Melhus sentrum/sentrumsplanen. Et mindre areal er senere regulert ved planid 2017016 «E6 Kvål-Melhus sentrum», som viderefører arealformålet i sentrumsplanen.

Arealformålet i sentrumsplanen er kombinert formål bolig/næring/tjenesteyting. Reguleringsarbeidet som nå pågår har arealformål som faller inn under formål i gjeldende plan. Planforslaget avviker fra parkeringsvedtekt for sentrumsområdet.

Planområdet er ved varsel om oppstart ca. 10,9 daa og består hovedsakelig av gnr/bnr 91/112. For å sikre tilstrekkelig areal for avkjørsel og frisikt er i tillegg deler av gnr/bnr. 91/108 inkludert. Dersom nærmere utredninger viser at dette arealet ikke trengs for gjennomføring av planen reduseres planområdet ved innsending av planforslag.

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter og planavgrensning kan ses her.

Komme med innspill:
Merknader sendes til
epost tormod@plan.no.
Tlf 902 34 976
Post: PLAN arkitekter, Fjordgata 50, 7010 Trondheim

Frist for merknader er 04.10.2022