Formannskapet har i møte 14.06.22, sak 88/22, vedtatt å legge forslag til Detaljregulering av Bruavegen industriområde, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planen er utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS på vegne av tiltakshaver Asbjørn Krogstad AS.

Et planforslag skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og vikrninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. I tillegg skal det utarbeides plankart og planbestemmelser som gjøres juridisk bindende for området ved vedtak i kommunestyret.

Hensikten med planen
Hensikten med planforslaget er å utvide eksisterende industriområde på Lundamo ved å tilrettelegge for nye arealer for industrivirksomhet, og rydde opp i uoverensstemmelser mellom gjeldende planer for området, og bruken av området.

Planforslaget for Detaljregulering av Bruavegen industriområde kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes innen 02.09.22 per e-post til postmottak@melhus.kommune.no eller post til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus.

Merkes med "Detaljregulering av Bruavegen industriområde, saksnr 19/2442"