I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12- 8. varsles det om igangsetting av planarbeid for detaljreguleringsplan Aktivitetspark Monstuflata gnr/bnr 35/87, Melhus kommune. Forslagstiller er Melhus kommune ved Kultur og fritid. Plankonsulent er Norconsult AS. 

Hensikten med arbeidet er å fremlegge et planforslag som tar utgangspunkt i utarbeidet forprosjekt for ny aktivitetspark. Planen skal avklare endelig omfang av parken, samt legge til rette for ny akebakke og Sagasti i vest.  Adkomstforhold, håndtering av støy og hensynet til kulturminner er viktige momenter i planarbeidet. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Melhus aktivitetspark skal være en ny sosial møteplass i Melhus for alle aldergrupper. Det skal være et stort aktivitetsmangfold med lav terskel for deltagelse. Parken er tilpasset omgivelsene og brukergruppene, og skal oppfordre til positivt samvær. Parken skal ramme inn Melhus’ behov for alle, hele dagen, hele året.

Det er foretatt medvirkningsarbeid i forkant av planarbeidet i forbindelse med forprosjektet. Dette vil videreføres i planarbeidet.

I tillegg til medvirkning gjennom formaliserte høringsrunder iht. plan- og bygningsloven, legges det opp til involvering av naboer i forbindelse med alternativer for lydskjerming fra aktivitet. I denne sammenheng er det avgjørende å få kartlagt eventuelle planer om annen bebyggelse på området og som tjene som støyskjerm.

Det vil bli avholdt folkemøte etter påske. Informasjon om møtetidspunkt kommer i egen invitasjon fra kommunen

Varslingsbrev med tilhørende dokumenter og planavgrensning kan ses her. 

Komme med innspill
Inspill og spørsmål til planarbeidet kan sendes til plankonsulent: Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM,
eller på epost: adrian.barsten@norconsult.com

Frist for innspill er 29.04.22