Formål 

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. For å bidra til økt sysselsetting er kommunene tildelt ekstramidler til kommunalt næringsfond. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
Melhus kommune er tildelt 1.698.420 millioner kroner i ekstramidler til kommunalt næringsfond.
 

Hvem kan søke om støtte? 

Målgruppen er bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. 
 

Vurdering 

I vurdering av søknadene om tilskudd legger kommunen særlig vekt på
 
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang
 
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
 
For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet på lovdata sine hjemmesider. 
 

Hvordan søke om støtte? 

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (RF13.50). 
 
Søknadsfrist: 31. august 2020
 

Rapportering og utbetaling 

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket. 
 
Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.
 
Tilskuddsmottaker skal sende inn et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av søknaden eller vedtaket. Se for øvrig krav til rapportering i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet på lovdata sine hjemmesider.
 

Kontaktperson 

Signy Ryther Overbye