Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Mehus kommune og Melhus Eiendomsutvikling AS i forbindelse med utbygging av to boliger på eiendommen gnr/bnr 114/5. Utbyggingen er i tråd med områdeplan for Melhus sentrum.

Avtalen gjelder blant annet innbetaling av anleggsbidrag til felles infrastruktur i Melhus sentrum, i tråd med vedtak i kommunestyret 17.12.19 sak 120/19.

Spørsmål om avtalen kan rettes til Guri Vik, enhet for Arealforvaltning, på e-post, eller telefon 993 85 932.

Eventuelle merknader sendes på e-post til postmottak innen 22. juli 2020.