1 Generelt

§ 1-1 De administrative og tekniske bestemmelsene for kommunale og private vannmålere skal brukes til beregning av vann- og avløpsgebyrer. Bestemmelsene er underlagt Forskrift for vann,- og avløpsgebyrer.
§ 1-2 Ved alle tiltak som omfatter vann og avløp, skal også Melhus kommunes VA- norm følges.

§ 2 Anskaffelse og installasjon

§ 2.1 Melhus kommune har vedtatt at alle eiendommer som er tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet skal ha vannmåler. Abonnenten velger om det skal benyttes privat eller kommunal vannmåler.

§ 2.2 Kommunale vannmålere er kommunens eiendom og innkjøp av selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket på eiendommen.

§ 2.3 Ved avtale bekoster kommunen installasjon der sanitæranlegget er tilrettelagt for vannmåler. Abonnenten må selv bekoste eventuelle tilleggskostnader vedrørende installasjon, flytting, avinstallering eller reinstallering av måleren. Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, administrasjon og rutinemessig utskifting ved garantitidens utløp. Kommunen kan foreta kontroll, vedlikehold og eventuelt reinstallering av vannmåleren. Dersom årsaken til reinstallering ligger hos kommunen, vil kommunen bekoste nevnte handling. I motsatt fall må abonnenten bekoste det utførte gjøremål. Alt arbeid som berører vannmåler skal godkjennes av Melhus kommune før dette utføres. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

§ 2.4 Ved demontering og innlevering av vannmåler til godkjent kontrollorgan, viser at vannmåleren har en feilvisning på mer enn 5%, foretas justering av forbruksgebyret for foregående år. Foregående års forbruk kan også endres dersom vannmåleren har stoppet. Kostnader for demontering og ekstern kontroll belastes abonnenten dersom denne er årsak til feilvisningen.

§ 2.5 Installasjon av privat eller kommunal måler skal utføres av en godkjent rørlegger. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og kontroll. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av rørlegger, og installeringen skal meldes av rørlegger til kommunen på eget skjema innen 1 måned. Det skal også leveres bilder av vannmåler og installasjon.

§ 2.6 Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye boenheter/ bruksenheter, skal hver av de nye boenhetene/ bruksenhetene ha egen vannmåler. Der hvor ny vannmåler ikke lar seg installere skal avtale om fordeling av gebyrer forelegges kommunen.

§ 2.7 Vannmåler for ny boenhet/ bruksenhet skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller boenhet/ bruksenhet tas i bruk, og for eksisterende boenhet/ bruksenhet når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten betale årsgebyr etter arealberegning.

§ 3 Tekniske bestemmelser

§ 3.1 Vannmåler

 • Vannmålerne skal benytte innebygd ultralyd eller elektromagnetisme til måling. Vannmålere som monteres rundt eller utenpå rør godkjennes ikke.
 • Varmtvannsmålerne må kunne garantere sikker drift opp mot 70 grader celsius.
 • Vannmålerne skal være godkjent i henhold til FOR-2007-12-21-1745 Forskrift om krav til vannmåler. Med ovenstående krav kan målerne benyttes til avregning. Største tillatte nominelle målegrense ved et målepunkt er Qmaks = 16 m3/h. Ved behov for større vannmåler skal to eller flere målere monteres i parallell.
 • Vannmåleren skal ha fem siffer som viser hele m3.
 • Vannmålerne skal være fri for miljøskadelige komponenter som f.eks. bly og tungmetaller.

§ 3.2 Elektronikk

 • Vannmålerne skal være konstruert i henhold til IP68. Elektronikken skal sikres 100 % mot vann- og støvinntrenging, og glasset skal være duggfritt.
 • Vannmålerne må ha en garantert teknisk levetid på minimum 15 år, dette inkluderer også batterilevetid og være uavhengig av nettstrøm.
 • Vannmålerne skal ha en innebygget logg som lagrer daglige data i minimum ett år. Dette for å unngå uenigheter med tanke på forbruk og avregning.
 • Vannmålerne skal kunne fjernavleses automatisk ved hjelp av innebygget datakommunikasjon. Jfr. krav om AMS fra NVE i FOR-2016-05-03-463 Forskrift om kraftomsetning og nettjenester.
 • Avlesningsutstyr skal kunne kommunisere med PC og/eller nettbrett for enkel avlesning.
 • Vannmålerne skal varsle dersom følgende forhold gjør seg gjeldende:
  • Kontinuerlig vannstrømning i 24 t som kan indikere lekkasje
  •  Stopp i vannstrømning
  • Forsøk på manipulasjon av vannmåleren
  • Mangel på vann i vannmåleren
  • Registrert tilbakeslag

§ 3.3 Montering

 • Vannmålerne skal kunne monteres både horisontalt og vertikalt, og på en slik måte at den er godt lesbar.
 • Det skal være avstengningsmulighet før og etter vannmåleren. Vannmåler skal monteres i konsoll. Det tillates ikke andre installasjoner før vannmåleren.
 • Vannmåler i ½’’ utførelse skal kunne monteres i standard størrelse rør-i-rør skap, der display skal vende utover.
 • Vannmåler skal monteres frostfritt.

§ 3.4 Administrativt

 • Både private og kommunale vannmålere skal registreres hos Melhus kommune, og de skal skiftes ut i henhold til kommunens utskiftingsprogram.
 • Kommunen er ansvarlig for utskifting av kommunale vannmålere.

§ 4 Innrapportering og kontroll

§ 4.1 Innrapportering av vannmålerens målerstand foretas en gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist.

§ 4.2 Kommunen kan til enhver tid selv velge å foreta kontroll. Skjer kontrollen på bakgrunn av manglende innrapportering av målerstand fra abonnenten, vil abonnenten pålegges å dekke kostnaden kommunen har med å få gjennomført avlesning av vannmåleren (gebyr for kontrollavlesning).

§ 4.3 Dersom det ikke blir foretatt avlesning ett år, vil kommunen foreta en stipulering av forbruket. Ved gjentagende manglende innrapportering vil forbruk beregnes ut fra areal.

§ 4.4 Dersom det oppdages at plomberingen på vannmåleren er brutt, kan kommunen foreta beregning av forbruk ut fra skjønn. Dersom kommunen kommer til at tidligere års forbruk er for lav/høy, kan det foretas endringer i de år hvor det antas at plomberingen har vært brutt.

§ 4.5 Melhus kommune har tillatelse å innhente automatiske vannmåleropplysninger via strømmåler og/eller antenner. Ved innhenting av automatiske vannmåleropplysninger vil det ikke sendes ut innraporteringskort for vannmålerstand. Abonnenten vil da være fritatt innraporteringsplikt av vannmålerstand.

§ 5 Flere tilknytninger

§ 5.1 Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere må bekostes av abonnenten.

§ 5.2 Melhus kommune skal ha melding om ferdigbefaring senest tre virkedager før igjenfylling ved tilkoblingspunkt. Det skal samtidig leveres bilde av tilkobling og kart.

§ 6 Eventuelle tilleggsgebyr

§ 6.1 Dersom pålegg om utskifting av måler ikke blir utført innen tidsfristen skal vannforbruket ved avregning beregnes etter skjønn jfr § 16-4 i Forurensingsforskriften. Stipulert vannforbruk tilsvarer samme mengde kloakkforbruk.

§ 7 Ikrafttredelse

§ 7.1 Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2021.

Fra samme tid oppheves tidligere bestemmelse av 11. november 2014.

 


Vedtatt av kommunestyret den 15.12.2020 som vedlegg til Forskrift om vann,- og avløpsgebyrer.