Melhus formannskap vedtok i møte 22.01.19, sak 5/19 endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Reguleringsplanen omfatter næringsområdet Hofstad næringspark. Endringen innebærer flytting av grønnstruktur nord i planområdet med ca. 60 m mot øst.

Planendringen kan ses her.  Se mindre endring av 22.01.19.

Formannskapets vedtak kan påklages etter § 1-9 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post til postmottak@melhus.kommune.no innen 01.03.19.