Formannskapet har i møte 24.01.23, sak 06/23, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Norgeshus AS, på vegne av HAW eiendom AS.

Hensikten med planen
Planområdet er planlagt brukt til boligfortetting i Lundamo tettsted. Intensjonen er å bygge 17 boenheter i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det er planlagt 2 frittstående eneboliger, 5 eneboliger i rekke, og 10 leiligheter fordelt i to flermannsboliger. Størrelsene på eneboligene er rundt 130 m2 BRA. Leilighetsfordelingen varierer fra ca. 60 m2 til 100 m2 BRA.

Planforslaget for Detaljreguleringsplan Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17 kan ses her

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 17.03.23. Merkes med "Detaljreguleringsplan Nyløkkja, gnr. 208, bnr. 17"