Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Systemet skal støtte helsepersonell i deres arbeid. Innbyggeren skal få bedre oversikt og medvirkning på egen helse gjennom innbyggerportalen HelsaMi.

– Vi trenger en ny pasientjournal i Melhus kommune. Den vi har er utdatert og må skiftes ut. Helseplattformen kommer derfor til rett tid for Melhus, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune. 

Melhus kommune skal ta i bruk Helseplattformen i februar 2024 samtidig med flere andre kommuner, deriblant Skaun og Midtre Gauldal.

– Vi har registrert oppslagene om problemer med Helseplattformen, men vi vet det jobbes intensivt med forbedringer. Tilbakemeldingene fra de sju kommunene som har tatt den i bruk er gode, sier Lereggen.

– Store gevinster

– Den store gevinsten ved Helseplattformen er å ha alle helseopplysninger samlet i ett system. Det letter samhandlingen mellom de ulike instansene og institusjonene som behandler pasienter. Alle som har tjenstlige behov for å se data om en pasient, kan se disse dataene i Helseplattformen, sier Lereggen.

Helseplattformen er også et godt planleggingsverktøy. Fra systemet kan vi hente ut anonymiserte data på befolkningsnivå, som kan brukes i mange typer planlegging. 

– Vi skal bruke det kommende året før innføringen til opplæring og kursing. Vi skal forberede hele organisasjonen og lære opp alle ansatte i god tid, slik at vi står godt rustet. Helseplattformen er ikke bare et nytt system. Det er også et organisasjonsutviklingsprosjekt, sier Lereggen.

Bedre kvalitet

En viktig del av jobben til helsepersonell er journalføring.

– Med Helseplattformen skal vi over til en mer strukturert journalføring enn dagens ofte fritekstbaserte føring. Da kan vi tilpasse behandlingen på en bedre måte, og systemet blir et verktøy for å få bedre kvalitet, sier Lereggen.

– På noen områder vil de ansatte få mulighet til å dokumentere og journalføre på mobile enheter, som for eksempel hjemmetjenesten. Da kan den ansatte dokumentere der og da framfor å sette seg ned ved en pc en stund etterpå. Journalkvaliteten vil øke betydelig ved å dokumentere fortløpende, sier Lereggen.

Les mer på helseplattformen.no