Formannskapet har i møte 06.12.22, sak 150/22, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Prestmo boligfelt, gnr/bnr 90/4, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Sweco Norge AS på vegne av Prestmo Bolig AS.

Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for nye boliger i form av eneboliger og rekkehus, med tilhørende lekeplass, renovasjon, parkering, adkomst, fortau m.m. Planforslaget omfatter også et kommunalt VA-anlegg og en overvannskulvert som leder overvann fra Søberg ut i Gaula. Planen legger til rette for at det kan etableres fortau langs Prestmovegen. Det legges til rette for etablering av 44 boliger (eneboliger og rekkehus).

Planforslaget for Prestmo boligfelt, gnr/bnr 90/4 kan ses her.

Sende inn merknad
Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no
Merkes med "Detaljreguleringsplan Prestmo boligfelt, gnr/bnr 90/4"