Melhus kommune har behandlet som saksnr 6/21 etter delegert myndighet fra Formannskapet, endring av reguleringsplan for Østerdalsvollen planID 2017011.

Planendringen omfatter endring av plankart ved flytting av areal for renovasjonsanlegg (BRE).

Sakens dokumenter kan ses her.

Vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 18.05.21

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.